Regulamin Forum

Przeczytaj zanim zaczniesz działać!
administrator
Site Admin
Posty: 1
Rejestracja: czw sie 09, 2018 10:30 pm

Regulamin Forum

Post autor: administrator » śr wrz 26, 2018 7:50 pm

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

Regulamin – ten dokument

Usługodawca – Bitmark Sp. z o.o. Sp. k al. Lotników1, 02-668 Warszawa, NIP 5213796899, REGON 368448623

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Forum– Forum internetowe umieszczony w domenie
Czytaj więcej: https://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl/

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez obecności stron, dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania. Forum, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług (świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

3. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług Forum niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz skrzynki pocztowej e-mail.

II. Użytkownik forum

1. Status Użytkownika w Forum uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Forum jest dobrowolne. Korzystając z Forum osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Forum.

2. Status Użytkownika jest bezpłatny bez względu czy Użytkownik ma status Użytkownika zarejestrowanego czy niezarejestrowanego

3. Rejestracja w Forum umożliwia korzystanie z usług oferowanych w ramach Forum, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status użytkowników zarejestrowanych.

4. W celu zarejestrowania wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Forum. Pamiętać trzeba, że konto z tymczasowym adresem e-mail może nie zostać zaakceptowane przez Forum albo może zostać zablokowane po dokonaniu rejestracji.

5. Użytkownik proponując swoje hasło powinien pamiętać, iż dla celów bezpieczeństwa, powinno się ono składać się z min. 6 znaków (małe i duże litery oraz cyfry). Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Usługodawca sugeruje Użytkownikom
(a) taki dobór hasła, żeby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, a także
(b) okresową, nie rzadszą niż raz na 6 miesiący, zmianę hasła.

6. Użytkownik by skutecznie zakończyć proces rejestracji powinien zaakceptować Regulamin Forum oraz Politykę Prywatności.

7. Dane osobowe przekazane przez użytkowników przetwarzane są celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczna w ramach Forum. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, a także może wykorzystywać jego dane osobowe w celach marketingowych, w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów i usług Usługodawcy oraz jej partnerów. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

8. Użytkownikowi przysługuje możliwość wyrejestrowania się z Forum,następuje to poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy: kontakt(at)wynajem-dlugoterminowy-forum.pl

9. Fakt dezaktywacji konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.

10. Każdy Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym i może zgłosić chęć usunięcia konta do administratora forum wysyłając prośbę w wiadomości prywatnej. Będąc zalogowanym na swoje konto należy wysłać wiadomość korzystając z tego linku. Konto takie zostanie bezpowrotnie usunięte bez możliwości przywrócenia danych użytkownika w przyszłości. Druga opcja to wysłanie prośby za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wynajem-dlugoterminowy-forum.pl/kontakt w którym należy podać login konta oraz adres e-mail do niego przypisany.

III. Sposób korzystania z forum

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Forum w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Forum, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Forum przez innych Użytkowników;
 • nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników (fake) oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom;
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
 • niewykorzystywania Forum – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
 • aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;
 • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
 • nie podawanie się za inne osoby;
 • powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych umieszczania na w Forum oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady.
 • powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Forum.
3. Podczas dyskusji pomiędzy Użytkownikami Forum mają zastosowanie wszystkie obowiązujące podczas zwykłej rozmowy normy zachowania. CAPS LOCK (pisanie wielkimi literami), formy rozkazujące i zwroty powszechnie uznawane za wulgarne są niepolecane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia, usunięciem wpisu, może też doprowadzić do usunięciem konta. W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Użytkownikom zwraca się uwagę na poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.

4. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania Forum albo sposobu korzystania z niego, Użytkownik, może skontaktować się w wiadomości mailowej na adresie: info(at)forumsamochodowe.pl

IV. Prawa konieczne

1. Nie wolno korzystać przez Użytkowników z materiałów należących do Usługodawcy, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Zabronione jest powielanie tych materiałów i umieszczanie ich na innych Forum internetowych lub przekazywanie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie przekierowań do Forum w taki sposób, żeby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; powielanie materiałów na nośnikach i rozpowszechnianie oraz wprowadzanie do obiegu w taki sposób wytworzonych; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub grafiki niezależnie od celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia te stosuje się do grafiki Forum.

2. Gdy Użytkownik zamieści dany materiał to udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach Forum. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.

3. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Forum w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
 • treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
 • treści i materiały te są wolne od wad prawnych
 • wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;
 • treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.
4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników treści i innych materiałów na Forum, które są:
 • sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 • pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;
 • zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich;
 • obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;
 • będące reklamą lub niezamówioną informacją handlową;
 • służące do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych;
 • umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.
5. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na Forum, pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu oraz przepisów prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Forum materiałów niezgodnie zobowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia na Forum jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Usługodawcy ostrzeżenie a w przypadku niezastosowania się do niego jego konto zostanie zamknięte.

6. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnych charakterze zamieszczonych w ramach Forum materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

7. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na Forum przez Użytkowników, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności.

V. Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Forum.

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres info(at)forumsamochodowe.pl w formie elektronicznej. Wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja" i powinny zawierać: (a) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (b) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

4. Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem aby uzupełnienić informacje zawarte w reklamacji jeżeli podane przez Użytkownika będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 21 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

VI. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje zamieszczane na Forum były jak najwyższej jakości.

2. Usługodawca zastrzega prawo do:
 • zmiany cech użytkowych i możliwości Forum, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem procedury analogicznej do wskazanej w pkt 1 rozdziału "Postanowienia Końcowe"
 • oczasowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Forum i minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Forum usług;
 • zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia usług w ramach Forum w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Forum po wcześniejszym powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

4. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

VII. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Bitmark Sp. z o.o. Sp. k

2. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dołoży starań, żeby prywatność była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Użytkowników Forum były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr).

3. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Forum.

4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, a także może wykorzystywać dane jego osobowe w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów usług Usługodawcy a także jej partnerów.

5. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Forum może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu (także zagranicznemu) w trybie w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

7. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Usługodawcy swoje dane osobowe przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom Forum przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Zgoda wyrażona przez Użytkownika dotycząca przetwarzania jego danych osobowych może być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: kontakt(at)wynajem-dlugoterminowy-forum.pl

8. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

9. Jeżeli jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte Usługodawca umożliwia Użytkownikowi oraz informuje go o możliwości korzystania z usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu.

10. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: szyfrowanie haseł.

11. Forum korzysta z tzw. cookies aby Forum lepiej spełniało oczekiwania użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

12. Polityka prywatności dotyczy Forum. Forum może zawierać odnośniki do innych stron www. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące w ramach stron, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Forum. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Forum na inne strony,powinien zapoznać się z polityka prywatności obowiązująca w ramach tych stron.

13. Zmiany dotyczące postanowień Polityki Prywatności, w szczególności rozbudowaniem katalogu usług oferowanych w ramach Forum, modernizacji Forum, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą przekazywane Użytkownikom poprzez zamieszczenie informacji na stronie Forum i wysłanie info na email podany podczas rejestracji. Zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Użytkownika .

14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) daje możliwość wyboru gdy wchodzi się na stronę internetową. Można wyrazić zgodę na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania albo na nie wyrażenie takiej zgody.Każdy użytkownik może sprawdzić i zmienić swoją decyzję.

VIII. Wiedza Użytkownika

1. Reklamowanie swoich usług w jakiejkolwiek formie jest zabronione z wyjątkiem działu który jest do tego przeznaczony.

2. W temacie wiadomości należy dokładnie zawrzeć całą istotę wysyłanych informacji. Gwarantuje to łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie tematów przez osoby zainteresowane. Tematy zamieszczane na forum powinny być zgodne z wątkiem.

3. Spory nie związane bezpośrednio z trwającą dyskusją należy rozwiązywać przez system Prywatnych Wiadomości.

4. Użytkownik jest zobowiązany do wykonania czynności wymienionych w upomnieniu lub poleceń określonych przez moderatora np. poprawienie tematu, jego treści (Administrator lub Moderator ma prawo ingerencji w wiadomości użytkownika w celu upomnienia lub wydania określonych instrukcji).
 • Moderator posiada możliwość usuwania wiadomości lub przenoszenia do innego działu jeżeli stwierdzi, że dana wiadomość obniża ogólny poziom forum lub została napisana w sposób niezrozumiały
 • wszystkie tematy które posiadają przynajmniej jedną odpowiedź i są niezgodne z regulaminem forum trafiają najpierw do śmietnika, skąd zostają usunięte bezpowrotnie
5. Administrator , oraz Moderator nie ma obowiązku poinformowania osoby zainteresowanej danym tematem, postem o jego usunięciu lub przeniesieniu do innego działu.

6. Użytkownik kopiujący fragmenty wypowiedzi oraz teksty napisane na forum oraz innych podstronach należących do domeny http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl zobowiązany jest do podania źródła, czyli linku do strony: http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl

7. Podczas pisania wiadomości zabrania się:
 • pisania takich samych postów/tematów w różnych działach forum
 • pisanie wiadomości nie wnoszących nic w dyskusjach np.: dziękuję sprawdzę jutro (dozwolone jest podziękowanie za pomoc - oznacza to zakończenie dyskusji i moderator może zamknąć temat)
 • zamieszczanie małych załączników, można wszystko spakować do jednego pliku
 • pisanie postów niezwiązanych z tematem np. głupie pytania, docinki i itp.
 • zamieszczanie w treści postu podpisów powielanych w kolejnych wypowiedziach do tego służy podpis
 • powielające się zakładanie nowych tematów oraz zakładanie tematów w niewłaściwym dziale forum
 • reklamowanie i przepisywanie innych stron internetowych bez wyraźnej potrzeby
 • obrażanie, i używanie słów uznanych za obraźliwe w stosunku do innych użytkowników forum np. za brak wiedzy z branży
 • pisanie slangiem, pisanie z użyciem przycisku Caps Lock
 • używanie grafiki w podpisie jest zabronione
 • Istnieje możliwość zamieszczenia linku w podpisie i musi być zgodne z poniższymi regułami w innym przypadku zamieszczanie linków w podpisie jest niedozwolone (linki będą usuwane bez powiadomienia):
 • zamieszczanie w treści wiadomości tylko linku
8. Konta użytkowników nie odwiedzających forum przez ponad 8 miesięcy i nie mają żadnych postów na swoim koncie będą bezpowrotnie usuwane z bazy.

9. http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi uczestników. Stroną odpowiedzialną za wypowiedzi jest zawsze piszący post.

10. Użytkownicy forum nie mogą w umieszczanych przez siebie postach zawierać treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste i prawa własności intelektualnej.

11. Użytkownik ma zakaz zamieszczać treści chronionych prawem autorskim, jeśli nie ma praw wymaganych do wyświetlania tych treści. Obejmuje to głównie linki prowadzące do stron zawierających materiały chronione prawem autorskim oraz : filmy, książki w wersji elektronicznej a także obrazy.

IX. Jeżeli nie przestrzegasz regulaminu to:

1. Wysyłamy ostrzeżenia oraz przypomnienie zasad regulaminowych. Po kilku ostrzeżeniach może nastąpić zablokowanie konta.

2. Blokujemy konto co powoduje utratę wiadomości.

3. Nie ma możliwości ponownej rejestracji poprzez zablokowanie adresu e-mail.

4. Blokujemy możliwości przeglądania forum poprzez dodanie do czarnej listy numeru IP użytkownika.

5. Blokujemy możliwość wejścia na http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl

6. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec właściciela Forum http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści na Forum http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl naruszających prawa tego podmiotu, użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie właściciela Forum http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom właściciela Forum http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl lub takiego podmiotu. W przypadku gdyby właściciel Forum http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl już zadośćuczynił takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty właścicielowi Forum http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl wszelkich poniesionych z tego tytułu przez właściciela Forum http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści na Forum.

X. Postanowienia końcowe

1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Forum oraz drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości zarejestrowanym Użytkownikom Forum na adres mailowy podany podczas rejestracji.

2. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika dla dokonanych zmian w Regulaminie, umowę o świadczenie usług droga elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą uznaje się z rozwiązaną, natomiast konto Użytkownika ulega likwidacji.

3. Rozwiązanie umowy o świadczeni usług droga elektroniczną w trybie natychmiastowym następuje również w przypadku w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Usługodawcy a także w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.

4. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10 września 2018


Informacje na witrynie http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl są podawane tylko w celach hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych http://wynajem-dlugoterminowy-forum.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje.

Zablokowany